Gebruiksvoorwaarden

De met een hoofdletter geschreven begrippen hebben de betekenis die daaraan is toegekend direct voorafgaand aan de tussen aanhalingstekens opgenomen definitie. Deze gebruiksvoorwaarden (de “Gebruiksvoorwaarden”) zijn voor het laatst bijgewerkt op 7 April 2023 en bevatten de voorwaarden voor het gebruik van de website www.hellokaleido.com (de “Website”). Door het gebruik van de Website, verklaar je als gebruiker van de Website (de “Gebruiker”) kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden. Indien je niet akkoord wenst te gaan met de Gebruiksvoorwaarden, adviseren we je geen gebruik te maken van de Website.

ViCentra B.V. (“ViCentra”) is eigenaar en beheerder van de Website (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, 57237662). Wanneer in deze Gebruiksvoorwaarden de woorden ‘we/wij’ of ‘ons/onze’ gebruikt worden, dan bedoelen we daar ViCentra mee. De Gebruikersvoorwaarden gelden uitsluitend voor de Website. Wanneer je andere websites bezoekt die door ViCentra worden beheerd, gelden de gebruiksvoorwaarden voor die websites. We adviseren je die gebruiksvoorwaarden te lezen voordat je van die websites gebruik maakt.ViCentra heeft te allen tijde het recht de Gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen en/of aan te vullen.

Over de informatie op deze Website

 • De informatie op de Website is bedoeld als algemene informatie en geldt niet als (vervanging voor) medisch advies. ViCentra is geen medische instantie en biedt geen medische diensten of medische adviezen. De informatie op de Website dient derhalve niet als zodanig te worden beschouwd. De Gebruiker dient in alle gevallen contact op te nemen met uw huisarts of uw specialist voor het vaststellen van een diagnose of een behandeling.

Toegang tot de Website

 • De algemene pagina’s van de Website zijn vrij toegankelijk voor alle Gebruikers. Uitsluitend voor het verkrijgen van toegang tot bepaalde inhoud is het noodzakelijk dat de Gebruiker zich registreert.

Gebruik van de Website

 • Het is de Gebruikers toegestaan de Website voor privédoeleinden gebruiken indien dit gebruik in lijn is met het bepaalde in deze Gebruiksvoorwaarden.
 • Het is de toegestaan de inhoud van de Website af te drukken en te downloaden onder de voorwaarden zoals opgenomen in deze paragraaf, paragraaf 4.1, paragraaf 4.2 en paragraaf 4.4. Het is niet toegestaan om de inhoud zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ViCentra aan te passen of na te maken.

Ons copyright en onze handelsmerken

 • ViCentra is de eigenaar van de gegevens als opgenomen op de Website, of heeft hierop een licentie. De Nederlandse wetgeving in verband met bescherming van de intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van deze gegevens is van toepassing. Daarnaast is mogelijk ook in andere landen wetgeving ter bescherming hiervan van toepassing. Op grond van deze wetgeving gelden regels voor het kopiëren van gegevens. Het is toegestaan de gegevens op de Website te e-mailen, te downloaden of af te drukken, indien dit gebeurt voor eigen gebruik en zonder direct of indirect commercieel doeleinden. Het is niet toegestaan de gegevens of afbeeldingen van de Website aan te passen of om afbeeldingen te gebruiken afzonderlijk van de begeleidende tekst, waaronder begrepen bij de gegevens opgenomen meldingen, de copyrightinformatie en de copyrightkennisgeving onderaan de webpagina.
 • ViCentra is de eigenaar van de namen die op de Website gebruikt worden voor de producten en diensten. Verschillende van deze namen zijn in Europa en ook in andere landen beschermd als handelsnaam en/of merkrecht. Het kan voorkomen dat wij op de Website verwijzen naar handelsnamen en merken van derden die ook beschermd zijn als handelsnaam of merkrecht in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en andere landen. Indien op de Website het symbool ® is opgenomen na een merknaam, dan geldt dat de betreffende merknaam is geregistreerd in Nederland en/of andere landen.
 • Het is mogelijk dat voor het gebruik van bepaalde gegevens als opgenomen op de Website bijzondere voorwaarden gelden. Indien hiervan sprake is, zijn deze bijzondere voorwaarden bij de betreffende gegevens op de Website opgenomen.
 • Het is niet toegestaan om de gegevens als openomen op de Website op andere wijze te gebruiken dan als omschreven in deze Gebruiksvoorwaarden. Indien een Gebruiker de gegevens, handelsnamen of merknamen als opgenomen op de Website op andere wijze gebruikt dan uitdrukkelijk in deze Gebruiksvoorwaarden is toegestaan, geldt dat sprake is van een inbreuk. In geval van een inbreuk, herroept ViCentra per direct, en zonder voorafgaande aankondiging, de toestemming aan de Gebruiker om de Website te gebruiken. Daarnaast is de Gebruiker gehouden alle van de Website gedownloade of geprinte gegevens direct te vernietigen. De gegevens zoals zichtvaar op de Website blijven te allen tijde eigendom van ViCentra of van de auteurs. Alle rechten die niet uitdrukkelijk zijn verleend, worden voorbehouden.

Site uit de lucht

  • ViCentra zal alle redelijk mogelijke maatregelen treffen om de Gebruiker te allen tijde toegang tot de Website te verschaffen. Het kan echter voorkomen dat de Website niet toegankelijk is, bijvoorbeeld vanwege technische problemen. ViCentra is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het niet beschikbaar zijn van de Website.
  • ViCentra heeft te allen tijde het recht de Website zonder voorafgaande bekendmaking tijdelijk buiten gebruik te stellen voor het uitvoeren van onderhoud. Uiteraard zal ViCentra indien dit mogelijk is, hiervan voorafgaan melding maken.

Materiaal dat door een bezoeker wordt verstrekt

  • De gegevens die door de Gebruiker aan de Website worden gezonden of op de Website worden geplaatst, zal niet worden beschouwd als uw eigendom en niet als vertrouwelijke informatie. ViCentra heeft het recht om dergelijke gegevens te kopiëren, openbaar te maken, te verspreiden of voor ieder ander gepast doel te gebruiken. Het voorgaande geldt niet voor persoonlijke informatie. Het gebruik door ViCentra van persoonlijke informatie is verder uiteengezet in de Privacy Verklaring.
  • De Gebruiker dient bij het plaatsen van gegevens op de Website of het verzenden van gegevens naar of van de Website alle noodzakelijke zorgplichten in acht te nemen. In ieder geval zal de Gebruiker ervoor zorgdragen dat de volgende gegevens niet op de Website worden geplaatst of aan of vanaf de Website worden verzonden:
   • gegevens waarvan de Gebruiker niet de benodigde toestemming heeft verkregen voor de plaatsing daarvan op de Website;
   • gegevens die discriminerend, obsceen, pornografisch, lasterlijk of racistisch zijn, die een inbreuk maken op de privacy, die irritatie kunnen wekken of ongemakkelijk kunnen zijn voor andere mensen, die een misdrijf of een overtreding in de zin van het Wetboek van Strafrecht inhouden of die het begaan van een misdrijf of overtreding stimuleren, die leiden tot civiele aansprakelijkheid, of die op andere wijze in strijd zijn met de wet, de openbare orde en/of de goede zeden; of
   • gegevens die schadelijk zijn, zoals computervirussen, Trojan horses, beschadigde gegevens of andere schadelijke software of gegevens.
  • ViCentra zal haar volledige medewerking verlenen aan de autoriteiten indien zij gehouden is de identiteit of andere gegevens van een Gebruiker bekend te maken die inbreuk maakt op het bepaalde in paragraaf 6.2.

Links van en naar andere websites

  • Op de Website vindt u links naar andere websites. De aanwezigheid van een link houdt niet in dat ViCentra die website onderschrijft. Het gebruik van een link is te allen tijde op eigen risico.
  • Het is iedere Gebruiker toegestaan een link naar de Website op de website van de Gebruiker te plaatsen, voorzover aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
   • de Gebruiker suggereert niet dat ViCentra de diensten of producten van enige derden onderschrijft, tenzij dit voorafgaand schriftelijk met ViCentra is overeengekomen;
   • de Gebruiker geeft geen verkeerde voorstelling van de relatie met de Website; en
   • de website waarop de link naar de Website is opgenomen, bevat geen aanstootgevende of controversiële inhoud of inhoud die op enige wijze inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden.
  • Een Gebruiker die een link naar de Website plaatst in strijd is met het bepaalde in paragraaf 7.2, vrijwaart ViCentra voor alle schade aan de Website als gevolg daarvan.

Disclaimer

  • ViCentra doet al hetgeen redelijkerwijs mogelijk om ervoor te zorgen dat de gegevens als opgenomen op de Website actueel en juist zijn. ViCentra garandeert niet dat dit ook daadwerkelijk het geval is.
  • Alle gegevens als opgenomen op de Website worden verstrekt zonder enige garantie te verstekken ten aanzien van de inhoud van die gegevens. Het gebruik van de gegevens als opgenomen op de Website is volledig op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

  • ViCentra is niet aansprakelijk voor enige schade die een Gebruiker lijdt als gevolg van het gebruik van (gegevens als opgenomen op) de Website.
  • Niets in deze Gebruiksvoorwaarden beperkt of sluit de aansprakelijkheid uit voor overlijden of persoonlijk letsel door nalatigheid, voorzover dat niet kan worden uitgesloten naar Nederlands recht.

Wetgeving en jurisdictie

 • Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen voortvloeiende uit of in verband met deze Gebruiksvoorwaarden, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

Contact

 • Voor vragen omtrent deze Gebruiksvoorwaarden kunt u contact opnemen met ViCentra B.V. per post op het adres: Rijnzathe 6, 3454 PV te Utrecht. Of per e-mail: legal@ViCentra.com